Salgs- og leveringsbetingelser

NorDis AS salgs- og leveringsbetingelser

pr. 2017-06-13
gjeldende mellom

NordDis AS, Jongsåsveien 3, 1338 Sandvika, Foretaksregisteret NO 916 573 383 MVA
(heretter benevnt som LEVERANDØREN.

og

kjøper
(heretter benevnt som FORHANDLEREN

1.Generelle betingelser
LEVERANDØREN selger ikke til sluttbruker, kun registrerte forhandlere med gyldig norsk organisasjonsnummer. Handel foregår mellom to næringsdrivende og reguleres av tilhørende lover og regler, med mindre annet fremkommer i desse betingelsene.


2.Omfang
Avtalen gir FORHANDLEREN en ikke-eksklusiv rett og plikt til å forhandle det omsøkte varesortimentet fra forhandlersøknaden, i Norge.


3.Priser
Pris er oppgitt i nettbutikken og i respektive prislister. LEVERANDØREN kan endre prisene med en -1- kalendermåneds varsel.

Alle priser er angitt ekslusive MVA, men inklusive emballasje, toll og eventuelle andre gebyrer/kostnadselementer som frakt inn til LEVERANDØRENS lager. Montering, installasjon, konfigurasjon, support og andre ytelser for å sette produktet i operativ stand inngår ikke. Frakt fra LEVERANDØREN til mottaker (FORHANDLEREN eller den denne utpeker) tilkommer etter egne satser.

LEVERANDØREN er ikke bundet til å oppfylle salg/tilbud med priser som som forhandler visste eller burde forstå var uriktige som følge av feilskrift, utregningsfeil e.l. LEVERANØREN har i slike tilfeller rett til å fakturere FORHANDLEREN for differansen mellom ytt og rett pris.


4.Betalingsbetingelser
FORHANDLEREN tiibys normalt kreditkjøp med etterfølgende faktura. FORHANDLEREN vil få oversendt informasjon om kredittgrense, forfall (normalt 10 dager), samt forsinkelsesrente. LEVERANDØREN står fritt til å foreta jevnlige kredittvurderinger av FORHANDLEREN, fastsette og endre betalingsbetingelsene etter egent skjønn, uten varsel eller videre forklaringsplikt.

Gjentatt forsinket innbetaling, samt utestående krav som må inndrives/overdras til inkasso ansees som vesentlig mislighold av denne avtalen.

LEVERANDØREN vil sende ut rentefaktura for påløpt, og ikke innbetalt rente.


5.Bestillingsrutine
Bestillingsrutine er angitt i forhandlersøknaden.


6.LEVERANDØRENS forpliktelser
LEVERANDØREN plikter å ekspedere FORHANDLERENS ordre raskt og effektivt, og levere varene som avtalt. Alle varer skal være nye og ubrukte, med mindre annet er særskilt avtalt.

LEVERANDØREN plikter å gi FORHANDLEREN grunnleggende opplæring, samt bistå FORHANDLEREN ved behov. Slik opplæring gis kostnadsfritt. Eventuelle kostnader for reise og opphold kan fakturere FORHANDLEREN helt eller delvis etter nærmere avtale.


7.FORHANDLERENS forpliktelser
FORHANDLEREN plikter å være en aktiv forhandler av produktene.

FORHANDLEREN plikter å opparbeide seg kompetanse på produktene i denne avtalen og bistå sluttkunde i alle faser; hjelpe til med valg av produkt(er), spørsmål om montering og installering, vedlikehold, feilsøking og ettermarked, samt garanti/reklamasjonsspørsmål.
Det forventes at FORHANDLEREN omsetter for minst NOK 100.000 netto, etter rabatter, pr år og pr rullerende 12 måneders periode, uten at dette er et krav eller en forpliktelse. NorDis forbeholder seg likevel retten til å terminere avtaler med forhandlere som ikke viser engasjement og aktivt salg.


8.LEVERANDØRENS tjenester
LEVERANDØREN kan tilby flerer tilleggstjenester som er nærmere beskrevet i egne tjenestebeskrivelser. LEVERANDØREN kan endre på sine tjenester med 1 måneds varsel. Priser fremkommer i prislistene.


9.Retur
LEVERANDØREN tar ikke varer i retur uten særskilt avtale. LEVERANDØREN kan kreve et returgebyr på inntil 30 % av forhandlerpris i den til enhver tid gjeldende prisliste. Brukte varer og åpnede esker tas ikke i retur. Eventuell returfrakt må bekostes av FORHANDLEREN.


10.Garanti
Garanti følger norsk lov og det som produsentene stiller. Eventuelle utvidet garanti er angitt i egne dokumenter for de produktene det gjelder.


11.Risiko for varen, erstatning ved transportskade/skadet vare
I denne paragraf brukes begrepet FORHANDLEREN som en fellesbetegnelse på FORHANDLEREN og evt. den FORHANDLEREN har utpekt, f.eks. FORHANDLEREN kunde, som mottaker av varene.

LEVERANDØREN er ansvarlig for tap av- og skade påført varen på alle forsendelser fra sitt lager. Risikoen for varene går over idet FORHANDLEREN mottar varene.

I de tilfeller hvor FORHANDLEREN henter varene hos LEVERANDØREN selv, går risikoen over til FORHANDLEREN ved overlevering av varene på LEVERANDØREN sitt lager.

FORHANDLEREN må i forbindelse med mottak av varen bemerke til transportør med skriftlig kommentar at varene/emballasjen er skadet. FORHANDLEREN må snarest, og innen 10 dager fra risikoovergang melde om slike skader til LEVERANDØREN.


12.Krav ved mangler
FORHANDLEREN må snarest, og innen 10 dager fra mottak av varene melde om eventuelle mangler ved forsendelsen.


13.Taushetsplikt og konfidensialitet
FORHANDLEREN forplikter seg og sine ansatte til absolutt taushetsplikt overfor uvedkommende når det gjelder økonomiske forhold og annen informasjon som kan påvirke markedet og konkurransesituasjonen. Taushetsplikten gjelder også etter en eventuell oppsigelse av denne avtalen.


14.Varighet
Avtalen er gyldig fra den er signert til den blir sagt opp av en av partene. Oppsigelsen må være skriftlig, men trenger ikke begrunnes. Det er gjensidig oppsigelsestid på 3 måneder.


15.Mislighold
Gjentatt mislighold eller vesentlig mislighold av en eller flere punkter i denne avtalen kan medføre at avtalen sies opp med øyeblikkelig virkning.


16.Erstatning
Dersom en FORHANDLER ikke oppfyller sine forpliktelser etter denne avtalens punkt 7, kan LEVERANDØREN kreve erstatning i form av å fakturere FORHANDLEREN for differansen mellom listepris og den pris FORHANDLEREN ble fakturert. Det er listepris på kjøpstidspunktet som vil være gjeldende.

Denne paragraf er i hovedsak ment å sikre LEVERANDØREN mot useriøse forhandlerforespørsler hvor forhandler har en enkeltcase, kjøper et svært lavt antall produkter i perioden, eller ellers ikke viser noe aktivt i initiativ til å aktivt forhandle produktene, og dermed heller ikke er å anse som en forhandler med tilhørende rett til forhandlerrabatt.


17.Endring i vilkårene LEVERANDØREN forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene uten varsel. Vilkårene som var gyldig på bestillingstidspunktet er de som gjelder for det enkelte kjøp, med mindre annet er fastsatt i lov eller forskrift.


18.Force Majeure
NorDis har rett til etter eget valg enten å heve en avtale med forhandler eller utsette tidspunktet for levering, og er for øvrig fri for ansvar for enhver manglende, mangelfull eller forsinket levering, som helt eller delvis skyldes omstendigheter, som NorDis ikke er herre over (force majeure), herunder, men ikke utelukkende: opprør, uroligheter, krig, brann, endringer i lover og forskrifter eller i praktiseringen av disse, streik, lockout, slowdown, mangel på transportmidler, mangel på energiforsyning, vareknapphet, sykdom samt forsinkelse eller mangler ved leveranser fra leverandør.


19.Tvister
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom partene ikke oppnår enighet, kan hver av partene alene klage saken inn til forliksrådet eller domstolene. Asker og Bærum tingrett oppnevnes som verneting.


***